प्रमाणपत्र

पर्यावरण प्रणाली ISO14001

गुणवत्ता प्रणाली ISO9001

अचीवमेंट अवारिडो

प्रमाणपत्र RSP_ CERT_ FSC_ COC_ NEWSPAPERING_ 004920_ 20_e

एफएससी प्रमाणपत्र निंगबो समाचार पत्र 005882 v1.0

ISO09001

आईएसओ14001